รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ธ.ค. 2563 17:10:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยเดิม, ประชาชนทั่วไป (F53-5)
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
HREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 09 ธ.ค. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์                
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหน่วยเดิม                    
จำนวนหน่วยที่จัดสรร (หน่วย)              : 137,500,000
อัตรา (หน่วยเดิม : หน่วยใหม่)             : 1 : 0.1956
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 7.30
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วย               : วันที่ 16 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2563
จำนวนหน่วยที่ขายได้ (หน่วย)               : 72,373,615
จำนวนหน่วยคงเหลือ (หน่วย)               : 65,126,385

ประชาชนทั่วไป                   
จำนวนหน่วยที่จัดสรร (หน่วย)              : 65,126,385
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 7.30
จำนวนหน่วยที่ขายได้ (หน่วย)               : 65,126,385
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วย               : วันที่ 16 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2563
จำนวนหน่วยคงเหลือ (หน่วย)               : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหน่วยที่จัดสรร (หน่วย)            : 202,626,385
รวมจำนวนหน่วยที่ขายได้ (หน่วย)             : 137,500,000
รวมจำนวนหน่วยคงเหลือ (หน่วย)             : 65,126,385
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 1,003,750,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 135,410,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย ค่าที่ปรึกษา
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 868,340,000.00
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ                      :
1. จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทั้งหมด สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 จำนวน 137,500,000 หน่วย
2. จำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights Offering) จำนวน 65,126,385
หน่วย นั้นนำมาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
3. ค่าใช้จ่ายรวมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในหนังสือชี้ชวน

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายไกรลักขณ์ อัศวฉัตรโรจน์
ตำแหน่ง                       :     กรรมการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้