รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ธ.ค. 2563 13:05:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่    809/2563  เรื่อง    
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
    เออร์บานา (URBNPF)

วันที่  8 ธันวาคม 2563  เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
โดยมีรายละเอียดดังนี้    
      
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย   หน่วย   %
1  สำนักงานประกันสังคม   21,600,000   30.00
2  นาย ธีระพล หวังมนตรี   8,408,600   11.68
3  น.ส. โอภาพรรณ หวังมนตรี   8,103,600   11.26
4  นาย ยง อารีเจริญเลิศ   3,000,000   4.17
5  นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์   2,469,000   3.43
6  MR. ALEXANDER ECK   2,100,000   2.92
7  นาย ณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์   2,005,300   2.79
8  นาย สุพจน์ เกณฑ์พิทักษ์   1,468,000   2.04
9  นาย บัณฑิต บัณฑุชัย   1,005,200   1.40
10  บริษัท ศุภกิจ โปรดักส์ จำกัด   1,000,000   1.39
      

    
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
   ขอแสดงความนับถือ

(นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)
    ผู้อำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้