รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ธ.ค. 2563 17:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของกรรมการและแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ตล. 039/2563
  
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
 
เรื่อง   แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทและแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
   บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 11/2563 วันที่ 3 
ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 เวลา 14.00 น.
โดยมีรายการสารสนเทศที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและจะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1.  ขอแจ้งกรรมการบริษัทลาออก จำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้
1.1  นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
1.2 นายกิตณรงค์ ติระขจร ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ โดยผลตั้งแต่วันที่ 1 
ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
2.  แต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 2 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้
2.1 นายชำนาญ วังตาล เป็นกรรมการแทนนางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน โดยดำรงตำแหน่งกรรมการ 
กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยมีวาระคงเหลือ 2 ปี 5 เดือน
2.2 นายสิทธิเวทย์ จิวสิทธิประไพ เป็นกรรมการแทนนายกิตณรงค์ ติระขจร โดยดำรงตำแหน่ง
   กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยมีวาระคงเหลือ 5 เดือน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป
 
ขอแสดงความนับถือ
 
   (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)  (นายไมเคิล อเลคซานเดอร์ วิลเลี่ยม เฟอร์นันเดซ)
        กรรมการ                  กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้