รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ย. 2563 12:30:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์, การเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด, การลดทุนจดทะเบียน, การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล ในวงจำกัด และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไขครั้งที่ 2)
หลักทรัพย์
SPCG
แหล่งข่าว
SPCG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 พ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 15 ม.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 ธ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 09 ธ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องฟูจิ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ 
เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
______________________________________________________________________


การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 พ.ย. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 81,800,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 81,800,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 81,800,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 7.75
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 22.00
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 81,800,000
(หุ้น)
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 พ.ย. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 97,399,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 97,399,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 97,399,000
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 10.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้