รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 พ.ย. 2563 13:06:00
หัวข้อข่าว
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมฯและเสนอชื่อบุุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการ
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 038/2563  
                      
       26 พฤศจิกายน 2563


เรื่อง   การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
  การคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) 
ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท
จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทที่ http:www.aqestate.com ตั้งแต่วันที่ 27
พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อที่บริษัทจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ


 (นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)      (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)  
    กรรมการ                   กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้