รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 พ.ย. 2563 13:04:00
หัวข้อข่าว
การบรรลุข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ในโครงการเหมราช
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ VP201109


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563


เรื่อง   การบรรลุข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทกรณีลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ในโครงการเหมราช

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองร่วมกับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่ง
(ผู้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์คุ้มครองการผิดนัดชำระหนี้ให้แก่บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 90 ของมูลหนี้)
จากกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ค่าบริการโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง Fiber to the Factory (FTTF)
ภายในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด และ นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
("โครงการเหมราช")
ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งตัดสินให้ผู้ถูกฟ้องชำระหนี้ค่าบริการพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องในอัตราร้อ
ยละ 7.5 ต่อปี แต่เนื่องจากมีการใช้สิทธิอุทธรณ์ คดีจึงขึ้นสู่การพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
อย่างไรก็ตามคู่กรณีทั้ง 3 ฝ่ายได้ร่วมกันเจรจาหารือ เพื่อแสวงหาแนวทางในการยุติข้อพิพาทนั้น

บัดนี้ คู่กรณีทั้ง 3 ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทดังกล่าว 
โดยผู้ถูกฟ้องตกลงยินยอมชำระหนี้ค่าบริการค้างชำระทั้งหมดพร้อมเงินชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดนัดชำระในอัต
ราร้อยละ 7.5 ต่อปี
ในส่วนของบริษัทได้รับชำระหนี้ครบตามจำนวนที่คงค้างพร้อมกับเงินชดใช้ค่าเสียหายในอัตราดังกล่าว
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 80.47 ล้านบาท (สุทธิจากยอดที่ได้ชำระคืนให้บริษัทประกันภัยแล้ว) ทั้งนี้
คู่กรณีทั้ง 3 ฝ่ายตกลงให้บรรดาข้อพิพาททั้งปวงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีนี้เป็นอันยุติระงับไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ

    (นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์)
   รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้