รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2563 21:44:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
หลักทรัพย์
SIRIP
แหล่งข่าว
SIRIP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11-630234                25 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP)  

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ 
ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13
พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  จำนวนหน่วย  คิดเป็น %
1  สำนักงานประกันสังคม   46,820,800   27.54
2  บริษัทบีบี แคปปิตอล   42,700,000   25.12
3  บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   10,000,000   5.88
4  นายประภาส ชุติมาวรพันธ์  8,364,500   4.92
5  นางสุมิตรา ชุติมาวรพันธ์  8,330,300   4.90
6  นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์  8,203,000   4.83
7  น.ส.เยาวลักษณ์ ชุติมาวรพันธ์  8,150,000   4.79
7  นางเยาวนุช เดชวิทักษ์  8,150,000   4.79
8  บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  2,900,000   1.71
9  น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร์  1,110,000   0.65
10  น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์  1,080,000   0.64
หมายเหตุ: 1. มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ลำดับที่ 7 จำนวน 2 ราย ถือหน่วยลงทุนรายละ 8,150,000 หน่วย  ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
Executive Director
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้