รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2563 20:29:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
หลักทรัพย์
PPF
แหล่งข่าว
PPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11 - 630231               25 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง 
อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่
 13 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  จำนวนหน่วย  คิดเป็น %
1  บริษัทปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)   33,676,500   15.00
2  สำนักงานประกันสังคม  21,351,900  9.51
3  บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   19,045,400   8.48
4  นายพีระ ปัทมวรกุลชัย   16,066,300  7.16
5  บริษัทปิ่นทองโฮลดิ้ง จำกัด  15,425,550  6.87
6  บริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   14,500,000   6.46
7  บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   10,749,600   4.79
8  บริษัทไทยอินดัสเตรียล พาร์ท จำกัด  6,112,750   2.72
9  บริษัททิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  3,400,000  1.51
10  นายภาคภูมิ จิรารัตน์  2,000,000   0.89

 

  ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
(นางทิพาพรรณ ภัทรวิกรม)
Executive Director
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน


 


         
                         
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้