รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2563 17:23:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่องการแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
TGH
แหล่งข่าว
TGH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 ต.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 18 ม.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 30 พ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 27 พ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
- เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
- เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมชั้น 13 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้