รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2563 12:51:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (F53-5)
หลักทรัพย์
SCGP
แหล่งข่าว
SCGP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 25 พ.ย. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

อื่นๆ                        
รายละเอียดการจัดสรร                 : บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 39,370,200
ราคาจองซื้อ (บาท : หุ้น)                : 35.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 25 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2563
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 39,370,200
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 39,370,200
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 39,370,200
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 1,377,957,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 40,000.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 1,377,917,000.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายวิชาญ จิตร์ภักดี
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้