รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2563 08:16:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
TKT
แหล่งข่าว
TKT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 25 พ.ย. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : KARRIE AUTOMOTIVE INVESTMENT LIMITED
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 23,780,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 23,780,000
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 136,780,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 1.30
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 29 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2563
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 23,780,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 113,000,000

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 136,780,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 23,780,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 113,000,000
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 30,914,000.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 3,471,900.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 1,700,000 บาท 
ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน 808,000 บาท ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 760,000 บาท ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 203,900 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 27,442,100.00
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายจุมพล เตชะไกรศรี
ตำแหน่ง                       : กรรมการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้