รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ย. 2563 08:09:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : JCK-W6 เริ่มซื้อขายวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (JCK)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : JCK-W6
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 26 พ.ย. 2563
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 1,073,369,142
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 2.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (12 พ.ย.
 2563)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 31 มี.ค. 2564
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 11 พ.ย. 2565
หมายเหตุ                      :
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไข 
และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
ได้จากสรุปข้อสนเทศของ JCK-W6 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ 
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของ
ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ JCK-W6 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________