รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ย. 2563 17:24:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจง Trading Alert List
หลักทรัพย์
PRINC
แหล่งข่าว
PRINC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจง Trading Alert List              


เรื่อง                        : ชี้แจง Trading Alert List

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท 
พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (PRINC)
เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน
บริษัทขอชี้แจงดังนี้

1. บริษัทมีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย 
หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
หรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ :
ไม่มี
2. บริษัททราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่ :
ไม่ทราบ
3. สารสนเทศอื่นที่บริษัทต้องการชี้แจง (ถ้ามี)        :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือให้ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) 
("บริษัทฯ") ชี้แจงข่าวลือเรื่องบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นของ BH จาก BDMS จำนวน 180,175,806 หุ้น คิดเป็น
22.71% ของทุนฯ ซึ่งมีแหล่งที่มาของสารสนเทศมาจากมิติหุ้นออนไลน์ ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นั้น
  บริษัทฯ ขอเรียนปฏิเสธข่าวลือดังกล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องการเข้าซื้อหุ้นของ BH
จาก BDMS ตามข่าวแต่อย่างใด มีเพียงความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับ BH ในการขยายธุรกิจด้านการแพทย์
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ร่วมกันตามแผนธุรกิจปกติเท่านั้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางสาวฤติมา จิระสุรเดช )
                  เลขานุการบริษัท
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้