รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ย. 2563 13:00:00
หัวข้อข่าว
การแจ้งราคาเสนอสุดท้ายในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 (เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
HREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 14 พ.ค. 2563
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยเดิม
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 137,500,000
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                : 1 : 0.1956
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : ถึง 7.30
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน             : วันที่ 16 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 29 ต.ค. 2563
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR)        : 28 ต.ค. 2563
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : ถึง 7.30
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน             : วันที่ 16 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2563
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : ถึง 7.30
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน             : วันที่ 16 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2563
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ตามที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ("บริษัทฯ") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ("กองทรัสต์")
ได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม
2563เรื่องแจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 มีผลบังคับใช้
และแจ้งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่
2 โดยบริษัทฯ ได้แจ้งราคาเสนอขายสูงสุดของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ไม่เกิน 7.50
บาทต่อหน่วยทรัสต์ นั้น
บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ 
ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 แล้ว ที่ราคา 7.30
บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยมีมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่ตราไว้เท่ากับ 8.8572 บาทต่อหน่วยทรัสต์
ซึ่งเป็นมูลค่าภายหลังประกาศลดทุนครั้งที่ 8 ของกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

1.ช่วงเวลาการจองซื้อหน่วยทรัสต์
1.1  ส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
ประเภท  ระยะเวลาจองซื้อ
ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
ที่มิใช่นักลงทุนสถาบัน   วันที่ 16 ถึง 20 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 23 ถึง 26 พฤศจิกายน 2563
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. หรือ
ตามเวลาทำการของสำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์
ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทนักลงทุนสถาบัน   วันที่ 16 ถึง 20
พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 23 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
1.2  ส่วนที่เสนอขายต่อ (1) บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ (2) ประชาชนทั่วไป
ประเภท  ระยะเวลาจองซื้อ
นักลงทุนสถาบัน  วันที่ 16 ถึง 20 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 23 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 
9.00
น. - 16.00 น.
บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน  วันที่ 16 ถึง 
20
พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 23 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. หรือ
ตามเวลาทำการของสำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

2.ช่องทางสำหรับรับเอกสารใบจองซื้อและสถานที่จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระยะเวลาการจองซื้อ
มีรายละเอียดดังนี้
2.1  ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
-  ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มิใช่นักลงทุนสถาบัน
สามารถรับใบจองซื้อและจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-  ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทนักลงทุนสถาบัน
สามารถรับใบจองซื้อและจองซื้อได้ที่สำนักงานของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
400/22 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อาคารพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
2.2  บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ประชาชนทั่วไป ได้แก่
บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์
-  ประชาชนทั่วไปที่มิใช่นักลงทุนสถาบัน
สามารถรับใบจองซื้อและจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-  ประชาชนทั่วไปประเภทนักลงทุนสถาบัน
สามารถรับใบจองซื้อและจองซื้อได้ที่สำนักงานของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
400/22 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อาคารพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้