รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 พ.ย. 2563 22:06:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563
หลักทรัพย์
IRC
แหล่งข่าว
IRC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 พ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 ม.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 ธ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 ธ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - ,พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563, 
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2563, พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ 30
กันยายน 2563, พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ,
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564,
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
สถานที่ประชุม                     : บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ 
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสรณ์ เลขที่ 157 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.ลำไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 23 พ.ย. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 09 ก.พ. 2564
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 08 ก.พ. 2564
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.5699
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.496
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.0739
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 25 ก.พ. 2564
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้