รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 พ.ย. 2563 13:18:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการตกลงซื้อขายหุ้นตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเจรจาซื้อขายหุ้นในบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน NVD ได้ลงนามใน MOU เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2563 เพื่อศึกษารายละเอียดและความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่ทั้งสองฝ่ายถืออยู่ใน NVD
และคู่สัญญาได้ดำเนินการตามเงื่อนไข MOU จนได้ข้อสรุปในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ว่าบริษัทฯ
จะเป็นผู้ขายหุ้นสามัญใน NVD จำนวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.56 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ
NVD ในราคาหุ้นละ 2.52 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,793,875,406.40 บาท โดยคาดว่าบริษัทฯ
และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะทำการซื้อขายหุ้นตามจำนวนและราคาดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวา
คม ปี 2563 ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้อขายหุ้นสามัญใน NVD ดังกล่าว NVD
จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้