รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 พ.ย. 2563 08:30:00
หัวข้อข่าว
24 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ALT-W1
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
(ALT-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 24 พ.ย. 2563
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 27 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 18 ธ.ค. 2563
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 18 ธ.ค. 2563
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 25 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 18 ธ.ค. 2563
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 03 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 17 ธ.ค. 2563
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 19 ธ.ค. 2563
สิทธิ
______________________________________________________________________