รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 พ.ย. 2563 17:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดวันจัดประชุมและแจ้งกำหนดวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 1/2563
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ประเภทการประชุม                   : วิสามัญ
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 19 พ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 21 ธ.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 ธ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 ธ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2562
      วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอการแก้ไขโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวมที่เสนอโดยผู้เช่าช่วง
  วาระที่ 2.1  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอผ่อนผันการชำระค่าเช่าช่วงของผู้เช่าช่วง
  วาระที่ 2.2  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
  วาระที่ 2.3  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าช่วง
    วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องมรกต ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์รัลด์ กรุงเทพมหานคร 
เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้