รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ย. 2563 13:43:00
หัวข้อข่าว
SET News :บจ. ไทยครองแชมป์เข้าดัชนี DJSI สูงสุดในอาเซียน และผู้นำ 7 กลุ่มอุตสาหกรรมระดับโลก
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                          ฉบับที่ 90/2563
                             16 พฤศจิกายน 2563

บจ. ไทยครองแชมป์เข้าดัชนี DJSI สูงสุดในอาเซียน และผู้นำ 7 กลุ่มอุตสาหกรรมระดับโลก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) 
โดดเด่นด้านความยั่งยืนในระดับโลกจากการประกาศล่าสุดของรายชื่อบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิก
ของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ประจำปี 2563 บจ. ไทย 21 แห่ง
ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนี DJSI โดย EGCO ได้รับการคัดเลือกเข้าใหม่ในปีนี้ทำให้ บจ.
ไทยที่ได้รับการคัดเลือกมีจำนวนมากขึ้นทุกปี ยิ่งไปกว่านั้นในจำนวนนี้ 7 บจ. ไทยมีคะแนนอันดับ 1
ของโลกใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม มี 11 บจ. อยู่ในกลุ่มดัชนี DJSI World และมี 21 บจ. ใน DJSI Emerging
Markets โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มี บจ. ได้รับคัดเลือกสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
ตอกย้ำการยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ บจ. ไทยที่มีความโดดเด่นด้านคุณภาพในระดับสากล
และส่งเสริมความเชื่อมั่นในสายตาผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
                          
นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
เพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ "To Make the Capital Market 'Work' for
Everyone" โดยสนับสนุนให้ บจ. ไทยเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนของ DJSI ซึ่งนับเป็นความสำเร็จที่ บจ. ไทย
ก้าวสู่มาตรฐานด้านความยั่งยืนในระดับสากลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญของ
บจ. ล่าสุด 21 บจ. ไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน DJSI
ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในจำนวนนี้มี 7 บจ.
ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นที่หนึ่งของโลกด้านความยั่งยืนใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม
ซึ่งมากเป็นลำดับที่สองของโลกเป็นรองเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บจ.
ที่มีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่
อนประเทศ

"การดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืนนอกจากส่งผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว 
ยังทำให้ธุรกิจแข็งแกร่งและช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจแม้เกิดภาวะวิกฤต การที่ บจ.
ไทยได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน DJSI
โดยมีจำนวนสูงสุดในอาเซียนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงได้รับคะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นลำดับสองของโลกนั้น
เป็นผลจากความมุ่งมั่นของบริษัทจดทะบียน
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันธุรกิจให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี ดังนั้น
การเข้าสู่ดัชนี DJSI จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจและความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
และเชื่อว่าการลงทุนอย่างยั่งยืนหรือการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบจะกลายเป็นการลงทุนกระแสหลักของโลก
(Mainstream Investment) ในไม่ช้า เนื่องจากปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงิน ผู้ลงทุนสถาบัน
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ต่างให้ความสำคัญและนำแนวคิดด้านความยั่งยืนไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการผ่านการให้ข้อมูล การวัดมูลค่า
รวมถึงวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมเรื่องการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบจึงถือเป็นภารกิจท
ี่สำคัญและท้าทายของตลาดหลักทรัพย์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน" นายภากรกล่าว

บจ. ไทย 7 แห่งที่ได้คะแนนเป็นที่หนึ่งด้านความยั่งยืนรายกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ 1) BANPU 
กลุ่มถ่านหินและเชื้อเพลิง 2) BTS กลุ่มขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง 3) PTT
กลุ่มน้ำมันและแก๊สต้นทาง 4) PTTGC กลุ่มเคมีภัณฑ์ 5) SCC กลุ่มวัสดุก่อสร้าง 6) TOP
กลุ่มการกลั่นและการตลาดน้ำมันและแก๊ส และ 7) TRUE กลุ่มบริการโทรคมนาคม


บจ. ไทย 21 แห่งที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืน DJSI ได้แก่ ADVANC, AOT, BANPU, BTS, 
CPALL, CPF, CPN, EGCO, HMPRO, IRPC, IVL, KBANK, MINT, PTT, PTTEP, PTTGC, SCB, SCC, TOP, TRUE และ TU
ในจำนวนนี้ บจ. ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าใหม่ในปีนี้คือ EGCO และมี 11 บจ. อยู่ในดัชนีกลุ่ม DJSI World
ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพทั้งในด้านขนาดและผลการประเมินความยั่งยืน ได้แก่ ADVANC,
AOT, CPALL, CPN, IVL, KBANK, PTT, PTTEP, PTTGC, SCB และ SCC

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
โดยมีการทบทวนและประกาศรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม DJSI ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปี

                   "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________