รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 พ.ย. 2563 13:10:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
หลักทรัพย์
MIPF
แหล่งข่าว
MIPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2563
หมายเหตุ                      :
ที่ กอ. 164/2563
  16 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง   ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
มิลเลียนแนร์ ("กองทุนรวม") ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2563 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 34.25 ล้านบาท
โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 11.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.75
เนื่องจากเหตุผลหลักคือ กองทุนรวมมีรายการขาดทุนสุทธิจาก
เงินลงทุนจำนวน 11.02 ล้านบาทซึ่งเกิดจากการประเมินราคาทรัพย์สินของกองทุนรวมลดลง 
น้อยกว่างวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 14.96 ล้านบาท
  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ

  (นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
  รองกรรมการผู้จัดการ


ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02 659 8888 ต่อ 8843, 8837 และ 8878
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้