รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ย. 2563 08:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด ("CEC") รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2564
หลักทรัพย์
CRD
แหล่งข่าว
CRD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 พ.ย. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 ม.ค. 2564
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 09 ธ.ค. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 ธ.ค. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                     : ห้องกินรี1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร์ เลขที่ 
199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำแภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้