รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ย. 2563 17:01:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิของ AKR-W1
หลักทรัพย์
AKR
แหล่งข่าว
AKR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 5 
ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (AKR-W1)
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 12 พ.ย. 2563
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AKR-W1
วันใช้สิทธิ                      : 30 พ.ย. 2563
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 23 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2563
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 1
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้