รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 พ.ย. 2563 08:59:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ THAI กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
หลักทรัพย์
THAI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 12 พ.ย. 2563
รอบ                        : เช้า
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 13 พ.ย. 2563
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 13 พ.ย. 2563
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. 
อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
______________________________________________________________________