รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ย. 2563 19:28:00
หัวข้อข่าว
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
หลักทรัพย์
DCON
แหล่งข่าว
DCON
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                
                     แบบสรุปผลการดำเนินงาน (F45)                                  
                  บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

                                           (หน่วย : พันบาท)
งบการเงิน                                          
                                   ไตรมาสที่ 3                 9 เดือน
                                      สอบทาน                    สอบทาน
       สิ้นสุดวันที่                            30 กันยายน                30 กันยายน
             ปี                             2563         2562         2563         2562
  กำไร (ขาดทุน)                                21,808       39,414       53,104      105,369
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นข
องบริษัทใหญ่ *
  กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                    0.004        0.007         0.01         0.02
     ต่อหุ้น (บาท)            


ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน                 
      ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต/เรื่องอื่น

หมายเหตุ                                           

*สำหรับงบการเงินรวม                                

โปรดดูงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
 
 "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้จัดส่งงบการเงิน
 ฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว"

                         ลงลายมือชื่อ ___________________________
                                    ( นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง )
                                    รองกรรมการผู้จัดการ (สายบัญชี-การเงิน)
                         ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้