รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ย. 2563 18:34:00
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
HREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน          

เรื่อง                        : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ชื่อ                         : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช
 (HREIT)
ข้อมูล ณ วันที่                    : 30 ก.ย. 2563
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                : 9.0891
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                : 6,386,331,007.12
มูลค่าทรัพย์สินรวม (บาท)                : 9,908,518,952.73
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 702,634,116.0000
ลงลายมือชื่อ ___________________________
     ( )

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
หมายเหตุ                      :
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
ทรัสต์มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกองหรือระดมทุนที่ทยอยตัดจ่ายคงเหลือ 28.44 ล้านบาท
หากตอ้องรับรู้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งจำนวน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิจะเหลือเท่ากับ 6,357.89 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยคงเหลือ 9.0486 บาทต่อหน่วย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้