รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ย. 2563 17:55:00
หัวข้อข่าว
กำหนด EGM, เพิ่มทุน PP, RO, แปลงหนี้เป็นทุน, รายการที่เกี่ยวโยงกัน, Whitewash (แก้ไขหัวข้อข่าว, Template, PDF)
หลักทรัพย์
JUTHA
แหล่งข่าว
JUTHA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 ต.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 17 ธ.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 16 พ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 พ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - การเพิ่มทุน
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - 
พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษั
ท (Whitewash)
สถานที่ประชุม                     : 153 อาคารมาโณทาวเวอร์ สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กทม
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 30 ต.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 283,968,725
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 283,968,725
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 3.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (แก้ไข)          : 105,340,949
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 3 : 1
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.30
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น              : วันที่ 20 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 ม.ค. 2564
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 05 ม.ค. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 04 ม.ค. 2564
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิทั้งหมด(ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน)
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) (เพิ่มเติม)          : 850,000
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) (เพิ่มเติม)       : 3 : 1
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) (เพิ่มเติม)          : 0.30
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)          : วันที่ 20 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 ม.ค. 2564
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 05 ม.ค. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) 
(เพิ่มเติม)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)         : 04 ม.ค. 2564
(เพิ่มเติม)
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นายชเนศร์ เพ็ญชาติ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 88,888,888
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (แก้ไข)          : 27.90
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.45
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : Austin Asset Limited
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 88,888,888
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (แก้ไข)          : 27.90
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.45
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 177,777,776
(หุ้น)
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
    ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและการเข้าทำธุรกรรม PP 
จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2563
    % ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุนคำนวณจากยอดรวมของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้