รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ย. 2563 17:50:00
หัวข้อข่าว
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ VP201105
                  10 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 
รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั
้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
ตามที่บริษัทได้เผยแพร่เอกสารบนเว็บไซต์ www.alt.co.th

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                 ขอแสดงความนับถือ               (นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์)
               รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
                
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้