รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ย. 2563 17:48:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
หลักทรัพย์
RSP
แหล่งข่าว
RSP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัท ริช สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2563 โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวณัฐปภัสร์ ศรุติทิพารมย์
ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทแทนนายภาสวิช วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เป็นต้นไป
  
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
      
               ขอแสดงความนับถือ               (นางสาวพาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ)
                  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้