รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ย. 2563 12:53:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
หลักทรัพย์
M-STOR
แหล่งข่าว
M-STOR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Quarter 3
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2563
หมายเหตุ                      :
  

          10 พฤศจิกายน 2563

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ กทร.สอส. 161/2563 เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ20

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ ("กองทุน")
ขอเรียนชี้แจงสาเหตุที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนในไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563
เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันปีที่แล้ว ดังนี้

ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 กองทุนมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 4.10 
ล้านบาทเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2562 ซึงมีกำไรเท่ากับ 8.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 50.73
 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก

-  การปรับมูลค่าราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 
กองทุนได้ปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์
ทำให้กองทุนรับรู้ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนเป็นจำนวน 2.00 ล้านบาท
ในขณะที่งวดเดียวกันปีที่แล้วกองทุนรับรู้กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจำนวน 2.40 ล้านบาท

-   ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 กองทุนมีรายได้จำนวน 7.24 ล้านบาท เปรียบเทียบงวดเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 7.14 
ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.36

-  กองทุนมีค่าใช้จ่ายจำนวน 1.14 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 1.23 ล้านบาท 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 7.21

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 กองทุนมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 16.11 
ล้านบาทเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2562 ซึงมีกำไรเท่ากับ 19.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ
17.91

-  ในงวด 9 เดือน กองทุนมีรายได้จำนวน 21.41 ล้านบาท เปรียบเทียบงวดเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 22.19 ล้านบาท
 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 3.53

-  กองทุนมีค่าใช้จ่ายจำนวน 3.30 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วจำนวน 4.98 ล้านบาท 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 33.68 จากการตัดจำหน่ายหนี้สูญระหว่างงวดในปีที่แล้วจึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดทราบ

      

    ขอแสดงความนับถือ

               (นางสาวณัฐรี พนัสสุทรากร)
                            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-649-2000
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้