รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 พ.ย. 2563 08:50:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2563(แก้ไข)
หลักทรัพย์
JUTHA
แหล่งข่าว
JUTHA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 30 ต.ค. 2563
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 17 ธ.ค. 2563
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 16 พ.ย. 2563
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 13 พ.ย. 2563
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)                          :
  - การเพิ่มทุน
  - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สถานที่ประชุม                                         : 153 อาคารมาโณทาวเวอร์ สุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนา กทม
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                                  

เรื่อง                                               : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 30 ต.ค. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                            : 283,968,725
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                           : 283,968,725
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                          : 3.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                             : หุ้นสามัญ
  จัดสรรให้กับ                                      : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
     จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                           : 106,190,949
     อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)                      : 3 : 1
     ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                           : 0.30
    วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                            : วันที่ 20 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 26 ม.ค. 2564
    วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                             : 05 ม.ค. 2564
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
    วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)                : 04 ม.ค. 2564
  จัดสรรให้กับ                                      : บุคคลในวงจำกัด
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร                    : นายชเนศร์  เพ็ญชาติ
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 88,888,888
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน (แก้ไข)                   : 21.05
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                            : 0.45
  จัดสรรให้กับ                                      : บุคคลในวงจำกัด
    ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร                    : Austin Asset Limited
    จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                            : 88,888,888
    %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน                          : 27.9
    ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                            : 0.45
    จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด              : 177,777,776
(หุ้น)
หมายเหตุ (เพิ่มเติม)                                   :
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 650,700,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 643,050,000 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ
จำ นวน 7,650,000 บาท)
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จา นวนไม่เกิน 106,190,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท 
ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้สิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ด้วยในอัตราจัดสรร
เดียวกัน
______________________________________________________________________


สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้