รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 พ.ย. 2563 17:06:00
หัวข้อข่าว
mai News :ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) เริ่มซื้อขาย 5 พ.ย. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                         ฉบับที่ 82 /2563
                                   4 พฤศจิกายน 2563

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) เริ่มซื้อขาย 5 พ.ย. นี้
 
บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรครอบคลุมทั่วโลก 
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 5 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,094.40 ล้านบาท
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "LEO"

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า mai ยินดีต้อนรับ บมจ. 
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ในกลุ่มบริการ
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "LEO" ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

กลุ่มบริษัท LEO ดำเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรครอบคลุมทั่วโลก ได้แก่ 
การรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทางทะเล และทางอากาศ
รวมทั้งให้บริการสนับสนุนโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร และให้เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้า
(LEO Self-Storage) และร่วมลงทุนในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก โดยปัจจุบัน LEO มีบริษัทย่อย 2
แห่ง ได้แก่ บจก. วายเจซี ดีโปท์ เซอร์วิสเซส (YJCD) ที่ให้บริการรับฝากและซ่อมตู้คอนเทนเนอร์ ถือหุ้น
50% และ บจก. ลีโอ เมียนมาร์ โลจิสติกส์ (LML) ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ประเทศเมียนมาร์
ถือหุ้น 80%

LEO มีทุนชำระแล้ว 160 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้น 
และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)
โดยแบ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 90 ล้านหุ้น
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ 18 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ 12 ล้านหุ้น
เมื่อวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2563 ในราคาหุ้นละ 3.42 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 410.40 ล้านบาท
มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,094.40 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 3.42 บาทต่อหุ้น
หรือคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 27.40 เท่า
โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)
ซึ่งเท่ากับ 39.95 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted)
คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.1248 บาท โดยมี บล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) เปิดเผยว่า 
บริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบโลจิสติกส์ที่ได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าและคู่ค้า
มานานกว่า 29 ปี ด้วยการเป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร
รวมทั้งมีกลยุทธ์ในการขยายเครือข่ายไปยังพันธมิตรธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai จะช่วยสร้างฐานทุนที่แข็งแกร่ง
โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนเพิ่มในธุรกิจ LEO Self-Storage และ E-Fulfillment Center
พัฒนาระบบขนส่งผ่านแดนไปยังประเทศเมียนมาร์ ขยายพื้นที่บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์
รวมถึงการเข้าร่วมทุนกับพันธมิตรธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

LEO มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ถือหุ้น 22.65% 
นายสมศักดิ์ ศรีสุทัศน์กุล ถือหุ้น 9.17% และ บจก.ที เอส ซี โฮลดิ้ง ถือหุ้น 8.64% ทั้งนี้
บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40%
ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี ทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อย

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 
และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.leogloballogistics.com และ www.set.or.th

                   "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________