รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 พ.ย. 2563 17:34:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จัดการ และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

1.  รับทราบการลาออกของนายพรชัย เรืองหทัยนนท์ จากตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

2.  อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวนริศรา ศรีสันต์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน นายพรชัย เรืองหทัยนนท์ ที่ลาออกโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3
พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

3.  อนุมัติการแต่งตั้ง นายสุภวัฒน์ สงวนงาม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร แทน นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย ที่ลาออกโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3
พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้