รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 พ.ย. 2563 17:01:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง "WGE" เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 พ.ย. 63 นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                    ฉบับที่ 81 
/2563
                                         2 พฤศจิกายน 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง "WGE" เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 พ.ย. 63 
นี้

บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่างๆ 
รวมถึงงานก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภคตามแบบที่ลูกค้าพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3
พ.ย. 63 นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,380 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า
"WGE"

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง
เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "WGE" ในวันที่ 3 พ.ย. 63

WGE และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ 
ทั้งงานภาครัฐและเอกชน บริการของกลุ่มบริษัทครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธา งานระบบวิศวกรรมอาคาร
งานภูมิสถาปัตย์ รวมไปถึงงานก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภคตามแบบที่ลูกค้ากำหนด
โดยสามารถแบ่งประเภทของงานก่อสร้าง ดังนี้ งานก่อสร้างประเภทโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า หรือ
คอมมูนิตี้มอลล์ คอนโดมิเนียมแนวราบและแนวสูง อาคารสำนักงาน และ โรงงานอุตสาหกรรม

WGE มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญเดิม 440 ล้านหุ้น 
และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 160 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชน 155 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร
และ/หรือ พนักงานของบริษัท 5 ล้านหุ้น ในระหว่างวันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2563 ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท
คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 368 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,380 ล้านบาท ทั้งนี้
ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 13.53 เท่า โดยมี
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป
เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง (WGE) เปิดเผยว่า WGE 
ดำเนินธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างมาแล้วกว่า 10 ปี
โดยมีทีมงานผู้บริหารและทีมวิศวกรที่มีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในในสายงานธุรกิจก่อสร้าง
บริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยความใส่ใจที่จะส่งมอบงานบริการที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด นอกจากนี้
บริษัทให้ความสำคัญการให้บริการหลังการขายสร้างความประทับใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้บริษัทมีข้อได้เปรียบสำหรับการเข้าประมูลงานก่อสร้างในอนาคต โดยทั้งนี้
บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
ขยายคลังสินค้า ซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อรองรับการเข้ารับงานโครงการในอนาคตของบริษัท

WGE มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินรวมและหลังหักเงินสำรองต่างๆ
ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้
อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน
ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ

ทั้งนี้ หลัง IPO WGE จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มครอบครัวบัวนุ่ม ถือหุ้นรวม 60.20% 
นายวายุ ทองพูน ถือหุ้น 13.38% และนายณรงค์ศักดิ์ ดิษฐ์ครบุรี ถือหุ้น 1.09%

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ 
www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.well-graded.com และ www.set.or.th

                      "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________