รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ต.ค. 2563 19:50:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งรักษาการผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (นายรัช ตันตนันตา)
หลักทรัพย์
NOK
แหล่งข่าว
NOK
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี      
ลาออก                       
______________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (เพิ่มเติม)        : ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (รักษาการ)
คำนำหน้าชื่อ (เพิ่มเติม)                 : นาย
ชื่อ (เพิ่มเติม)                    : รัช
นามสกุล (เพิ่มเติม)                  : ตันตนันตา
วันที่ลาออก                     : 22 ต.ค. 2563
______________________________________________________________________
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : ดร.วุฒิภูมิ จุฬางกูร
ตำแหน่ง                       : กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้