รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ต.ค. 2563 07:50:00
หัวข้อข่าว
การย้ายหลักทรัพย์ AGE เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 29 ตุลาคม 2563
หลักทรัพย์
AGE
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ/ตลาดรอง         

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท                      
 - บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (AGE)
ตลาดรองเดิม                     : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม                  : ทรัพยากร
ตลาดรองใหม่                     : SET
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่                  : ทรัพยากร
หมวดธุรกิจใหม่                    : พลังงานและสาธารณูปโภค
ลักษณะธุรกิจ                     :
นำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหิน ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งให้บริการด้านโลจิสติกส์ทั้งทางบกและทางน้ำ
วันที่มีผล                      : 29 ต.ค. 2563
______________________________________________________________________