รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ต.ค. 2563 18:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ ทท.จท.243/2563

  วันที่ 22 ตุลาคม 2563


เรื่อง  แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 
หมายเลขโทรสาร และ website ที่ใช้ติดต่อ ดังนี้

  ที่อยู่         : 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 32 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
                  กรุงเทพฯ 10500
  เบอร์โทรศัพท์   : 02 8381800
  เบอร์โทรสาร    : 02 8381701
  Website      : www.tmbameastspring.com
    
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


           ขอแสดงความนับถือ

          
            
            
               (พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์)
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้