รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ต.ค. 2563 09:08:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากไม่สามารถจัดการประชุมได้
หลักทรัพย์
TSF
แหล่งข่าว
TSF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 21 ต.ค. 2563
มติที่ประชุม                      : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ตามที่บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
แต่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 134 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
7,819 ราย นับหุ้นได้จำนวน 1,360,339,195 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน
6,908,046,505 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.6921 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จึงไม่ครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 30. ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ก.ย. 2563
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 13,816,093,010
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 13,816,093,010
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด
   จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 13,816,093,010
   อัตราส่วน (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)           : 1 : 2
   ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 0.02
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น               : 28 ก.ย. 2563
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)        : 25 ก.ย. 2563
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
ตามที่บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
แต่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 134 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
7,819 ราย นับหุ้นได้จำนวน 1,360,339,195 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน
6,908,046,505 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 19.6921 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จึงไม่ครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 30. ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 10 ก.ย. 2563
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้