รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ต.ค. 2563 08:54:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
ALT
แหล่งข่าว
ALT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ VP201005
                วันที่ 22 ตุลาคม 2563

เรื่อง  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  ตามที่ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพ เลขที่ 9/9 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ไปแล้วนั้น

  บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 
และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.alt.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563
เป็นต้นไป

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                       ขอแสดงความนับถือ                          (นายสมบุญ เศรษฐ์สันติพงศ์)
                     รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี      
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้