รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ต.ค. 2563 21:08:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนสำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 และข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2
หลักทรัพย์
HREIT
แหล่งข่าว
HREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข)               : 14 พ.ค. 2563
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยเดิม
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 137,500,000
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) (เพิ่มเติม)           : 1 : 0.1956
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) (แก้ไข)            : ถึง 7.50
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน (เพิ่มเติม)         : วันที่ 16 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 29 ต.ค. 2563
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR)        : 28 ต.ค. 2563
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) (แก้ไข)            : ถึง 7.50
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน (เพิ่มเติม)         : วันที่ 16 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2563
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย) (แก้ไข)            : ถึง 7.50
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน (เพิ่มเติม)         : วันที่ 16 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2563
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ตามที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ("ผู้จัดการกองทรัสต์") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ("กองทรัสต์")
ได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2563 เรื่อง 
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราชนั้น
บัดนี้ 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่ม
ทุนครั้งที่ 2 มีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563
ตามที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้จัดการกองทรัสต์จึงขอเรียนแจ้งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรั
สต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ตามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลที่มีผลใช้บังคับให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ
 ดังนี้
1.  จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของกองทรัสต์ มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 
137,500,000 หน่วย โดยแบ่งเป็น
1.1  ส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบ
ียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ แต่จะไม่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
ที่อาจส่งผลเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
หรือจะเป็นผลให้กองทรัสต์ต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย ไม่เกิน 137,500,000 หน่วย
โดยสัญชาติผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำมาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขายห
น่วยทรัสต์ให้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น มีรายชื่อเบื้องต้น คือ สัญชาติอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ
สิงคโปร์ มาเลเซีย สวิส อินเดีย ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
อย่างไรก็ดี
ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศรายชื่อสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ได้รับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ผ่า
นเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันจองซื้อหน่วยทรัสต์ต่อไป
สำหรับการจองซื้อหน่วยทรัสต์ 
ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ตามสิทธิที่ได้ร
ับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็ได้
ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1.1 นี้ 
ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรแล้ว
ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดง
ความจำนงจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร
ในเวลาพร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่ 1.3 หรือไม่ก็ได้
1.2  ส่วนที่เสนอขายต่อบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("WHAID") 
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID โดยจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ WHAID
และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHAID เมื่อรวมกับส่วนที่ 1.1 แล้ว จะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 20
ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 นี้ คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 27,500,000 หน่วย
1.3.  ส่วนที่เสนอขายต่อ (1) บุคคลในวงจำกัด 
ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักท
รัพย์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ (2) ประชาชนทั่วไป ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่
ทธ. 27/2559 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
2.  อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถ
ือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ คือ 1
หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.1956 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม
โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคำนวณที่เป็นทศนิยมจะถูกปัดลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด ทั้งนี้
เมื่อคำนวณจำนวนหน่วยทรัสต์ตามอัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว
คาดว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจะใช้สิทธิเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 137,435,233 หน่วย
โดยจำนวนหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส่วนที่เหลือจากการออกและเสนอขายดังกล่าวจำนวนประมาณ 64,767 หน่วยนั้น
ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจำน
งจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร
ในเวลาพร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ (1) บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ (2) ประชาชนทั่วไป
ตามที่ระบุในข้อ 1.3 ข้างต้น หรือไม่ก็ได้
3.  ราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ ไม่เกิน 7.50 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ 
ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาการจ
องซื้อ โดยผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ดังต่อไปนี้จะต้องชำระค่าจองซื้อในราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์
3.1  ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม 
ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มิใช่นักลงทุนสถาบัน
3.2  ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม 
ประเภทนักลงทุนสถาบันที่มิได้นำส่งใบ Bookbuilding
3.3  ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ที่เสนอขายต่อ (1) บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ (2) ประชาชนทั่วไป 
ซึ่งเป็นบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
กรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ 
ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่า
งราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ
ให้แก่ผู้ที่จองซื้อ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
4.  ช่วงเวลาการจองซื้อหน่วยทรัสต์
4.1  ส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม
ประเภท  ระยะเวลาจองซื้อ
ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
ที่มิใช่นักลงทุนสถาบัน   วันที่ 16 ถึง 20 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 23 ถึง 26 พฤศจิกายน 2563
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. หรือ
ตามเวลาทำการของสำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์
ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทนักลงทุนสถาบัน   วันที่ 16 ถึง 20 
พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 23 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

4.2  ส่วนที่เสนอขายต่อ (1) บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ (2) ประชาชนทั่วไป
ประเภท  ระยะเวลาจองซื้อ
นักลงทุนสถาบัน  วันที่ 16 ถึง 20 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 23 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 
น. - 16.00 น.
บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน  วันที่ 16 ถึง 20 
พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 23 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. หรือ
ตามเวลาทำการของสำนักงานและสาขาของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

5.  ช่องทางสำหรับรับเอกสารใบจองซื้อและสถานที่จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระยะเวลาการจองซื้อ 
มีรายละเอียดดังนี้
5.1  ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
-  ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่มิใช่นักลงทุนสถาบัน
สามารถรับใบจองซื้อและจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-  ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทนักลงทุนสถาบัน
สามารถรับใบจองซื้อและจองซื้อได้ที่สำนักงานของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
400/22 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อาคารพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
5.2.  บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ประชาชนทั่วไป ได้แก่ 
บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์
-  ประชาชนทั่วไปที่มิใช่นักลงทุนสถาบัน
สามารถรับใบจองซื้อและจองซื้อได้ที่สำนักงานและสาขาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
-  ประชาชนทั่วไปประเภทนักลงทุนสถาบัน
สามารถรับใบจองซื้อและจองซื้อได้ที่สำนักงานของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
400/22 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อาคารพหลโยธิน
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
6.  ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในบางกรณี 
ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นสมควร เช่น
ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์
หรือกรณีที่การจองซื้อหน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทรัสต์
หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อสัญชาติอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ
สิงคโปร์ มาเลเซีย สวิส อินเดีย ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์
ผู้ถือหน่วยทรัสต์รวมถึงชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต
์เป็นหลัก
ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดส่งเอกสารใบจองซื้อหน่วยทรัสต์และข้อมูลการจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้ง
ที่ 2 ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อทางไปรษณีย์
โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่ส่งให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ อาจส่งผลเป็นการกระทำอันขัดต่อกฎหมาย หรือ
ระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้กองทรัสต์ต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ
เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย โดยมีรายชื่อเบื้องต้น คือ สัญชาติอเมริกา แคนาดา
ญี่ปุ่น อังกฤษ สิงคโปร์ มาเลเซีย สวิส อินเดีย ฝรั่งเศส
ซึ่งเป็นสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ทั้งนี้
ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศรายชื่อสัญชาติของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ได้รับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั้
งหมดผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนวันจองซื้อหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้