รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ต.ค. 2563 12:41:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุน LUXF
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทท./ทบ./กร.1206/2563

  วันที่ 20 ตุลาคม 2563


เรื่อง  แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลักซ์ชัวรี่(LUXF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ลักซ์ชัวรี่(LUXF) ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ในฐานะนายทะเบียนของกองทุนรวมดังกล่าว
จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน (0.5%ขึ้นไป) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ  ชื่อผู้ถือหน่วย                     หน่วย          %

1  บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด   34,177,500.0000   17.39
2  คุณ เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์   23,428,000.0000   11.92
3  คุณ ธนะ จิตมากุศล   15,000,000.0000   7.63
4  คุณสุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ   15,000,000.0000   7.63
5  บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด   8,121,700.0000   4.13
6  คุณ สนิทพงศ์ ภัทรศุกล   5,000,000.0000   2.54
7  KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.    4,525,000.0000   2.30
8  คุณสุดา อัศวโภคิน  4,100,000.0000  2.09
9  คุณ นิพนธ์ บุณยประภัศร   2,100,000.0000  1.07
10  คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์   2,000,000.0000   1.02
11  คุณ ปราณี เผอิญโชค   2,000,000.0000   1.02
12  คุณฌอง-มิเชล เจิมมิ่ง   2,000,000.0000   1.02
13  บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซันส์ จำกัด  1,549,500.0000  0.79
14  คุณสันติ วิริยะรังสฤษฏ์      1,500,000.0000   0.76
15  CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD.             1,400,000.0000      0.71
16  คุณ อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ                        1,394,600.0000     
 0.71
17  คุณบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ   1,200,000.0000   0.61
18  DBS BANK LTD   1,179,000.0000   0.60
19  HIROSHI TAYAMA   1,176,800.0000   0.60
20  คุณเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์   1,090,000.0000   0.55
21  คุณ สุวนันท์ คงยิ่ง   1,000,000.0000   0.51
22  คุณ นพรัตน์ กุลหิรัญ   1,000,000.0000   0.51
23  คุณ สมนึก สาธิตอเนกชัย   1,000,000.0000   0.51
24  คุณ ทวน ผาติหัตถกร                          1,000,000.0000   0.51
    
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


           ขอแสดงความนับถือ

          
            
            
               (พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์)
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้