รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ต.ค. 2563 08:42:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ THANI เริ่มซื้อขายวันที่ 21 ตุลาคม 2563
หลักทรัพย์
THANI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI)
ทุนเดิม (บาท)                    : 3,775,353,450.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,775,353,450
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,887,674,749
ทุนใหม่ (บาท)                    : 5,663,028,199.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 5,663,028,199
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 2 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 1.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 05 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 09 ต.ค. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 21 ต.ค. 2563
______________________________________________________________________