รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ต.ค. 2563 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา  หุ้นของ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย บริษัท มาแฟม จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 48.0709% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 48.0709% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 48.0709% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 49.9873% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการสิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้นของ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล นาง สุเทพี อัศวะธนกุล 
ซึ่งเป็นการสิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่สิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 48.0709% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการสิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 1.916% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่สิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 48.0709% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการสิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 1.916% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้นของ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย จีรพันธ์ อัศวะธนกุล นาง สุเทพี อัศวะธนกุล 
ซึ่งเป็นการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 48.0709% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 คิดเป็น 49.9873% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 48.0709% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มานิติบุคคลตามมาตรา 258 ของกลุ่มคิดเป็น 49.9873% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------