รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ต.ค. 2563 17:42:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทวว.033/2563
                19 ตุลาคม 2563
เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  อ้างถึงแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 บริษัท 
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ
ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดย บริษัท มาแฟม จำกัด ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทฯ
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 145,655,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.0709 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ซึ่งเป็นการได้หุ้นมาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เดิม 2 ราย คือ บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ
บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด ซึ่งควบรวมกิจการกัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เมื่อรวมกับบุคคลตามมาตรา 258
ของกลุ่ม (นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล และ นางสุเทพี อัศวะธนกุล )
เป็นผลให้กลุ่มถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายหลังการได้มาในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 49.9873
ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

  บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ ปัจจุบัน ที่บริษัทฯ ทราบดังนี้
ลำดับ  ผู้ถือหุ้น  ก่อนการได้มา (14 ต.ค. 2563)  หลังการได้มา
    จำนวนหุ้น  ร้อยละ  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
1.  บริษัท เอ็ม.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  76,084,280  25.11  -  -
2.  บริษัท ตั้งใจมั่น จำกัด  69,570,840  22.96  -  -
3.  บริษัท มาแฟม จำกัด  -  -  145,655,120  48.07
4.  นาง จีราภรณ์ บูรณะสมบัติ  18,239,400  6.02  18,239,400  6.02
5.  นางสาวเจนจิรา อัศวะธนกุล  15,542,150  5.13  15,542,150  5.13
6.  นาย เทพพันธ์ อัศวะธนกุล  15,542,150  5.13  15,542,150  5.13
7.  BANK OF SINGAPORE LIMITED  15,082,648  4.98  15,082,648  4.98
8.  นางสาวรจนา ธีราวิทยางกูร  9,665,500  3.19  9,665,500  3.19
9.  นาง สุเทพี อัศวะธนกุล  4,725,384  1.56  4,725,384  1.56
10.  นาย ชาญ ฉันท์วิภว  4,455,000  1.47  4,455,000  1.47
  
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว 
ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงาน การจัดการ ตลอดจนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                  ขอแสดงความนับถือ

                      นางสุณีย์ ธีราวิทยางกูร
                   กรรมการและเลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้