รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ต.ค. 2563 20:04:00
หัวข้อข่าว
ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ IR023/2020
16 ตุลาคม 2563
เรื่อง   ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2564 ของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอแจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ดังนี้
1.  วันศุกร์  1  มกราคม  วันขึ้นปีใหม่
2.  วันศุกร์  26  กุมภาพันธ์  วันมาฆบูชา
3.  วันอังคาร  13  เมษายน  วันสงกรานต์
4.  วันพุธ  14  เมษายน  วันสงกรานต์
5.  วันพฤหัสบดี  15  เมษายน  วันสงกรานต์
6.  วันจันทร์  3  พฤษภาคม  ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
7.  วันพุธ  26  พฤษภาคม  วันวิสาขบูชา
8.  วันพฤหัสบดี  3  มิถุนายน  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
9.  วันจันทร์  26  กรกฎาคม  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
10.  วันพุธ  28  กรกฎาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11.  วันพฤหัสบดี  12  สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
12.  วันพุธ  13  ตุลาคม  วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13.  วันจันทร์  25  ตุลาคม  ชดเชยวันปิยมหาราช
14.  วันจันทร์  6  ธันวาคม  ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
15.  วันศุกร์  31  ธันวาคม  วันสิ้นปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  ขอแสดงความนับถือ


   (นายรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล)
    รองกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้