รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 ต.ค. 2563 18:23:00
หัวข้อข่าว
ร่วมค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำกัด
หลักทรัพย์
ICC
แหล่งข่าว
ICC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 3/2563 
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ร่วมค้ำประกันบริษัท ทรานสคอสมอส
(ไทยแลนด์)  จำกัด  ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น) จำนวน 30
ล้านบาท  และบริษัทในเครือสหพัฒน์ในฐานะผู้ร่วมลงทุนฝ่ายไทย
ร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายไทย  30.00%  จำนวน 9.00 ล้านบาท ให้กับบริษัท Transcosmos
Inc. (ประเทศญี่ปุ่น) บริษัทฯ ร่วมค้ำประกันตามสัดส่วนการลงทุน จำนวน 2,700,000.- บาท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้