รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ต.ค. 2563 22:24:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจง Trading Alert List
หลักทรัพย์
TKN
แหล่งข่าว
TKN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจง Trading Alert List              


เรื่อง                        : ชี้แจง Trading Alert List

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสอบถามถึงพัฒนาการใดๆ ที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ บริษัท 
เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (TKN)
เนื่องจากพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากวันก่อนหน้า
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและหรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน
บริษัทขอชี้แจงดังนี้

1. บริษัทมีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย 
หรือสารสนเทศที่มีนัยสำคัญที่บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
หรือข้อพิพาทที่สำคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ :
โดยที่ปรากฏข่าวลือว่ามีนักลงทุนรายหนึ่งประสงค์ที่จะเข้าซื้อกิจการของบริษัท เถ้าแก่น้อย 
ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") นั้น บริษัทฯ
ขอเรียนว่าข่าวลือเกี่ยวกับนักลงทุนดังกล่าวไม่เป็นความจริง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ
ขอเรียนว่าธุรกิจของบริษัทนั้นต้องมีการขยายตัวเพื่อให้ทันกับคู่แข่งรายอื่นในตลาด
ซึ่งทำให้บริษัทต้องเตรียมแผนทางธุรกิจต่าง ๆ รวมไปถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสม
ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาแนวทางต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ตลอด
แต่ในปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนเป็นประการใด ดังนั้น บริษัทฯ
ใคร่ขอให้นักลงทุนทุกท่านใช้วิจารณญาณในการลงทุน และหากบริษัทฯได้รับข้อมูลเกี่ยวกับข่าวลือดังกล่าว
บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบโดยทันที
2. บริษัททราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหรือไม่ :
บริษัทฯ ไม่ทราบถึงปัจจัยอื่นที่อาจเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
3. สารสนเทศอื่นที่บริษัทต้องการชี้แจง (ถ้ามี)        :
ไม่มี

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล )
                  รองกรรมการผู้จัดการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้