รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ต.ค. 2563 06:38:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ BROOK เริ่มซื้อขายวันที่ 8 ตุลาคม 2563
หลักทรัพย์
BROOK
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (BROOK)
ทุนเดิม (บาท)                    : 829,855,435.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,638,843,480
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,598,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 830,055,185.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,640,441,480
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.12500
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BROOK-W5) จำนวน 
1,598,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,598,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 0.25
วันใช้สิทธิ                      : 30 ก.ย. 2563
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 08 ต.ค. 2563
______________________________________________________________________