รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ต.ค. 2563 18:52:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 10/2563 เรื่องการจ่ายปันผลระหว่างกาล
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 06 ต.ค. 2563
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 20 ต.ค. 2563
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 19 ต.ค. 2563
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 1.85
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 05 พ.ย. 2563
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 มี.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ส.ค. 2563 และกำไรสะสม

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

             ลงลายมือชื่อ _________________
                   ( ซึโทะมุ โอโมะเดะระ )
                    กรรมการผู้จัดการ
                 ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

หมายเหตุ                      :
3.  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 
2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในอัตรา 1.85 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินรวม 462,500,000
บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 30.9 โดยกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20
ตุลาคม 2563 และให้กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้