รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
06 ต.ค. 2563 07:00:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 ตุลาคม 2563
หลักทรัพย์
CPT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                

SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 ตุลาคม 2563
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. รายงานการได้มา  หุ้นของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย อภิมุข บำรุงวงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.1701% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.1039% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.1701% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.1039% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาง พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 12.4444% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.4444% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 12.4444% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 12.4444% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของ บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (listed)
โดย นาย วิชัย ทองแตง 
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 12.4444% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.4444% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 12.4444% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 12.4444% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ฉบับแก้ไข)


ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r246
-------------------------------------------------------------------------------