รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 ต.ค. 2563 17:34:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
CPT
แหล่งข่าว
CPT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 05 ต.ค. 2563

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : นายวิชัย ทองแตง
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)         : 112,000,000
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจริง (หน่วย)        : 112,000,000
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : นางพิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)         : 112,000,000
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจริง (หน่วย)        : 112,000,000
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)         : 224,000,000
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : CPT-W2
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                  : ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 0.10
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ              : วันที่ 29 ก.ย. 2563 ถึงวันที่ 29 ก.ย. 2563
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรจริง/ขายได้รวม       : 224,000,000
(หน่วย)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)          : 0
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ        : -
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสาวหฤทัย หลิมประเสริฐ
ตำแหน่ง                       : รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบริหาร)

นายมนต์ชัย ธัญธเนส
รองกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายขายและวิศวกรรม)

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้